Technieken

KoKoDo JuJutsu Technieken

Shodan-Gi

Suwari Waza


Nukite

Atami Kasumi No-To

Hizza Gatamé

Hiki Otochi

Aiki Nagé

Kote Gaeshi

Gassho Dori

Ude Osae Dori

Mune Osae Dori

Uchi Komi Dori

Tachi Waza


Shuto Zeme Gatame

Shuto Zeme Otoshi

Atami Kasumi No-To

Atami Uto No-To

Hiki Otochi

Aiki Nagé

Kote Gaeshi

Gassho Dori

Ude Osae Dori

Mune Osae Dori

Ude Mune Osae Dori

Uchi Komi Dori

Ushiro Zeme Otoshi

Kubi Jimi Nage

Ushiro Kubi Jimi Nage

Hantachi Waza


Yoko Katate Osae Dori

Yoko Morote Osae Dori

Nidan-Gi

Suwari Waza


Kawa Semi

Ude Osae Dori

Mune Osae Dori

Uchi Komi Dori

Kote Gaeshi Dori

Gassho Dori

Kote Dori

Tachi Waza


Kawa Semi

Maki Komi Dori

Aya Dori

Shuto Jime

Kote Gaeshi Dori

Gassho Dori

Ude Osae Dori

Mune Osae Dori

Uchi Komi Dori

Kote Dori

Uchi Komi Kote Dori

Sakaki Gaeshi

Kude Gatame Omote

Kude Gatame Ura

Mune Osae Kote Dori

Shiho Nage

Ushiro Shiho Nage

Hantachi Waza


Mae Ryote Osae Dori

Sandan-Gi

Suwari Waza


Ude Osae Dori

Mune Osae Dori

Uchi Komi Dori

Kote Gaeshi Dori

Ryote Osae Aya Dori

Gassho Dori

Tsukimi Dori

Tachi Waza


Emon Dori

Ushiro Emon Dori

Ude Osae Dori

Mune Osae Dori

Kote Gaeshi Dori

Ryote Osae Aya Dori

Gassho Dori

Uchi Komi Dori

Tsukimi Dori

Kata Mune Osae Mochi Mawari

Ryote Mochi Mawari Dori

Mae Obi Hiki Dori

Ushiro Obi Hiki Dori

Ushiro Zeme Dori

Ushiro Nukite Dori

Ushiro Kubi Jime Nage

Tanto Dori

Nuki Uchi Dori

Hantachi Waza


Yoko Katate Osae Dori

Yoko Morote Osae Dori

Ushiro Gyaku Kubi Jime Dori